Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


22. august 2016   der er vedhæftede filer til artiklen   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Social- og Indenrigsministeriet: Randers Kommune skulle have udleveret Powerpoints i Skolestruktursagen

Social- og Indenrigsministeriet er nu kommet med sin udtalese ifht sagen om de hemmelige powerpoint-filer, som Randers Kommune nægtede at udlevere til kritiske byrådspolitikere under kampen om skolestrukturen. Det er blevet til en ganske voldsom kritik af kommunen, der ikke har fulgt hverken journaliserings- eller aktindsigtsregler. Men det får ingen umiddelbare konsekvenser. Læs uddrag og download den fulde udtalelse. her

Det er herefter Soclal-og Indenrigsministeriets opfattelse, at PowerPoints vedrørende Randers Kommunes skolestruktur, som forvaltningen havde forevist nogle af byrådets medlemmer på en skærm el.lign. under disse medlemmers møder med forvaltningen, var omfattet af retten til sagsindsigt efter § 9, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

[DOWNLOAD DEN FULDE UDTALELSE]

Derfor var det ikke i overensstemmelse med § 9 i lov om kommunernes styrelse, at Randers Kommune den 19. maj 2014 meddelte Kasper Fuhr Christensen afslag på dennes anmodning om sagsindsigt af 13. maj 2014 i sådanne PowerPoints.

Social-og Indenrigsministeriet lægger efter Randers Kommunes oplysninger til grund, at kommunen Ikke med offentliggørelsen af en række af de anvendte PowerPoints I oktober 2014 har offentliggjort alle de PowerPoints, der var omfattet af retten til sags­indsigt efter § 9, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Ministeriet lægger endvidere til grund, at kommunen heller ikke længere er I besiddelse af alle de anvendte Power­Points, og at den således Ikke er I stand til at Imødekomme anmodningen om sags­indsigt for så vidt angår de PowerPoints, der ikke allerede er offentliggjort.

Soclal-og Indenrigsministeriet foretager derfor ikke mere i anledning af dette spørgs­mål.

...

JournalIseringspligten efter offentlighedslovens § 15, stk. 1, gælder efter bestemmel­sens ordlyd for interne dokumenter, der foreligger i endelig form, og som har betyd­ning for en sag eller sagsbehandlingen I øvrigt.

Det er Social-og Indenrigsministeriets opfattelse, at de PowerPoints, som forvaltnin­gen havde forevist nogle af byrådets medlemmer på en skærm el.lign. under disse medlemmers møder med forvaltningen, var omfattet af journalIseringspligten efter offentlighedslovens § 15, stk. 1,1 de versioner, som blev forevist på de enkelte møder. Dette indebærer, at de pågældende PowerPoints ikke senere måtte kasseres eller ændres til nye versioner med henblik på brug i senere møder, uden at den version, der havde været forevist, samtidig blev bevaret.

På grundlag af Randers Kommunes oplysninger til sagen er det endvidere Social-og Indenrigsministeriets opfattelse, at kommunen Ikke har overholdt sin journaliserings­pligt I sagen med hensyn til alle de PowerPoints, der blev forevist på møder i forhand­lingsudvalget.

[DOWNLOAD DEN FULDE UDTALELSE]

...

Retten til sagsindsigt kan eller statsforvallnlngens opfattelse Ikke af kommunalbestyrelsen eller noget af dens organer begrænses tidsmæssigt ved at forholde kommunalbestyrelsesmedlem­mer eksisterende sagsmatertale.

Retten til sagsindsigt er eller lovens regel begrænset til materiale, "der I endelig form foreligger I kommunens administration."

Dat er statsforvaltningens opfattelse, at I det mindste fra det tidspunkt, hvor et dokument af administrationen er gjort tilgængeligt for personer uden for kredsen af administrative medarbej­dere og borgmesteren som administrationens øverste daglige leder, må ethvert kommunalbe­styrelsesmedlem have krav på Indsigt I det eller anmodning."

[DOWNLOAD DEN FULDE UDTALELSE]

....

På grundlag af Randers Kommunes oplysninger om, at kommunen ikke i oktober 2014 var i besiddelse af alle de PowerPoints, der var blevet forevist på møderne, idet de blev anset som dynamiske dokumenter, der blev løbende opdateret og ajourført og genbrugt fra møde iii møde, er det Social-og Indenrigsministeriets opfaltelse, at kommunen ikke har overholdt sin journaliseringspligt i sagen med hensyn til alle de PowerPoints, der blev forevist på møder i forhandlingsudvalget.

 Vedhæftede filer
Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009