Samarbejde og fortrolighed giver gode demokratiske løsninger

Beboerlisten og flere socialdemokrater har sat hinanden stævne i Randers Lejerforenings lokaler midt i Randers by for at gøre status over den seneste byrådsperiodes samarbejdsklima ovenpå en turbulent foregående periode med skolelukninger og en tvivlsom omkonstituering.

Der er kaffe på bordet, smil og muntre bemærkninger imellem Beboerlistens Bjarne Overmark, socialdemokratiets Henrik Leth, Anker Boje og tidligere borgmester Henning Nyhuus, da vi mødes til en snak om samarbejdet i byrådet. Lokalerne, der danner ramme for snakken, er egentlig meget velegnet, for det er her, at de fire byrødder sammen mange andre fra byrådet ofte har siddet og diskuteret aktuelle sager og fundet frem til løsninger, alle kunne se sig selv i.
Det har givet en fortrolighed og kendskab til hinanden, og dette er grundlaget for det gode samarbejdsklima i byrådet, som de alle er enige om karakteriserer den senest periode.

Henning Nyhuus, medlem af byrådet for Socialdemokratiet, tidl. borgmester i Randers

Der har været adskillige sager, hvor vi har kunne finde hinanden i det her forum, hvor der er en vis fortrolighed, og vi kan tale sammen uden for citat på tværs af partierne.

”Der har været adskillige sager, hvor vi har kunnet finde hinanden i det her forum, hvor der er en vis fortrolighed, og vi kan tale sammen uden for citat på tværs af partierne. Det giver resultater, som vi alle kan stå inde for. Det så vi blandt andet med Stjernehuset-sagen, som var en af de vigtigste sager, fordi den handlede om ordentlighed. Her var vi enige om de reelle værdier og grænserne for, hvad vi alle ville være med til,” siger Henning Nyhuus, kaster en munter bemærkning i retning af Bjarne Overmark om det fortrolige rum og det gode samarbejde i netop denne sag.


Det drejede sig om hæderlighed

Anker Boje supplerer med, at det simpelthen ikke handlede om politik, men om hæderlighed.
”Her betød den sparring, vi havde i gruppen omkring bordet, at vi vidste, hvor vi havde hinanden, og hvilken vej vi skulle gå i sagen. Med de jævnlige møder mellem os en gang om ugen i perioder, lærte vi hinanden at kende personligt, og så er det sværere at stå og råbe ad hinanden nede i byrådssalen dagen efter.”

Med de jævnlige møder mellem os en gang om ugen i perioder, lærte vi hinanden at kende personligt, og så er det sværere at stå og råbe ad hinanden nede i byrådssalen dagen efter

Henrik Leth tilføjer, at det i denne sag simpelthen forhindrede et justitsmord, hvilket i sig selv er et ædelt formål, og desuden også har lidt at gøre med sagen om Huset Nyvang.
”Her opstod der et flertal uden om Socialdemokratiet, men visse folk i partiet pressede på for at få sagen på rette kurs, hvilket blandt andet skete på grund af det veletablerede og gode samarbejde mellem os. Det førte til, at vi var flere, der stemte for undersøgelsen af området. Et sammenhold, der også holdt, da der blev indgivet politianmeldelse og opstod problemer med lækage omkring ansættelsen af en ny leder på stedet.”

Henrik Leth, medlem af byrådet for Socialdemokratiet

Ikke altid ekspert, men klar til at lære

Hele denne snak udvikler sig til en større samtale om forholdene på ældreområdet og rekrutteringsgrundlaget, som er en del af problemerne og årsagerne til de kritisable forhold flere steder.
”Da jeg begyndte i Omsorgsudvalget havde jeg faktisk ikke den store viden på området, men jeg har lært en masse og kan se, at de ældre, der kommer på plejehjem i dag, er ældre og har dårligere helbred, hvorfor det også nærmere er sundhedscentre, der er tale om. Det fører igen til sagen om Nyvang, hvor intentionerne og planerne var gode nok, men ikke blev fulgt op af de nødvendige midler over tid og blev ramt af rekrutteringsproblematikken,” siger Henrik Leth, der også bevæger sig ud over sundhedsområdet og nævner samarbejdet omkring grundvandsbeskyttelsen i forhold til pesticider som et eksempel på godt samarbejde i gruppen. Et emne, der ifølge flere omkring bordet, er en årlig tilbagevende snak, hvortil Bjarne Overmark tilføjer:
”I mine 28 år har det været en tilbagevendende snak, som hver gang skydes hen til, hvad statens planer er. Men hvorfor har vi ikke gjort noget tidligere?

Forskellige holdninger til Naturparken Randers Fjord

Nu vi er ved de mere natur-relaterede emner, så bliver sagerne om Naturparken Randers Fjord og Gudenås-udfordringerne også bragt op. Alle går sådan set ind for naturparken, men diskussionen løfter sig hurtigt i lokalet og går på hegnet omkring parken. Henning Nyhuus ville have stemt imod parken, hvis han stadig sad i byrådet, mens de andre mere diskuterer det to meter høje hegn, der skal omkranse naturparken.
”Hvis der var vilde dyr som for eksempel elge derinde ville det give mening, men med en flok stude er det helt galt med sådan et højt hegn, der også er meget dyrt. Der er personlige interesser på spil i den sag, men hvis der kommer andre i naturparken på et tidspunkt, så kan vi da godt bakke op om et højere hegn,” siger Bjarne Overmark.

Bjarne Overmark, medlem af byrådet for Beboerlisten

Gudenå-problematikken er vidt forgrenet

Når det kommer til Gudenåen, er der tale om en sag med vide forgreninger både geografisk og i konsekvenser for byen, området og de mange beboere, der allerede i dag har svært ved at tegne en forsikring på deres huse på grund af placeringen og risiko for oversvømmelse, Forklarer Bjarne Overmark:
”De seneste mange år har vi haft årlige oversvømmelser langs Gudenåen, som løber igennem syv kommuner. Det gør kun diskussionen vanskeligere, for hvis man foretager indgreb i form af grødeskæring, inddragelse af landbrugsarealer eller fysiske ændringer omkring åen for at regulere oversvømmelserne, så har det konsekvenser flere steder langs åen.”

Anker Boje, medlem af byrådet for Socialdemokratiet

Ikke altid som medierne fremstiller det

Gudenåen og problematikken med oversvømmelserne er der sådan set også enighed om rundt om bordet, og på den måde får vi sluttet en aften af, som kom vidt omkring – også flere emner end nævnt her – men sådan er det med gode kolleger, når der bliver åbnet for snakken om det, de alle bruger en stor del af deres fritid på, og som engagerer dem hver især. Heldigvis viser snakken, at selvom medier og omgivelser kan give eller få indtryk af, at bølgerne går højt i byrådet, så er der mellem en del af medlemmerne en fortrolighed og kendskab til hinanden, der gør, at det faktisk går ganske godt og fredelig for sig med en god tone og med et samarbejde, der skaber resultater til glæde og gavn for borgerne i Randers Kommune.
Alle håber, at samarbejdet mellem partierne om bordet fortsætter efter valget, uanset hvem der nu bliver valgt ind.


Vigtige sager i samarbejdet mellem partierne i byrådet

Det gode samarbejde fungerer mellem flere af partierne i byrådet, og en del sager i den forgangne periode har haft gavn af det, og den fortrolighed som byrådsmedlemmerne har fået til hinanden. Det har givet resultater.

Huset Nyvang

TV2-programmet ’Plejehjemmene bag facaden’ afslørede ubehagelige og utilstrækkelige forhold for ældre beboere på plejehjem i både Aarhus og Randers. Her i kommunen var det huset Nyvang, det drejede sig om, og det blev en sag, der krævede et omfattende samarbejde mellem Beboerlisten, Socialdemokratiet, Velfærdslisten og enkelte andre for at få bragt sagen på ret kurs og få draget de nødvendige konsekvenser for både kommunalt ansatte i sektoren og i forvaltningen for svigtene på området.
Her opstod der i første omgang et flertal uden om Socialdemokratiet og siden med flere medlemmer fra partiet, der stemte for den nødvendige tilbundsgående undersøgelse, der ledte til de personalemæssige konsekvenser og den ekstraordinære tilførsel af flere midler.

Stjernehuset

Den integrerede daginstitution Stjernehuset blev ramt af en sag om anklager om seksuelle krænkelser af et barn fra en mandlig medarbejder. Først blev han fyret, og siden blev sagen droppet af tre instanser. Det førte imidlertid ikke til genansættelse i institutionen, men forflyttelse til en anden stilling i kommunen. Det fik mange politikere på banen både nationalt og lokalt med krav om en anden beslutning om medarbejderens stilling og i det hele taget om sagens håndtering.
Her var der igen enighed omkring bordet i lokalet midt i Randers om det væsentlige i denne sag i forhold til medarbejderens situation og kommunens håndtering. Nøgleordene var ordentlighed og hæderlighed, som alle kunne blive enige om at skulle leve op til også i denne sag.
Det var i lige så høj grad moral som politik, der bragte partierne sammen i denne sag.

Gudenåen

Områderne langs Randers Fjord og Gudenåen ved Randers by er udpeget som ét af ti områder i Danmark, hvor risikoen for store skader og økonomiske tab ved en stormflod er størst. Derfor er det også en tilbagevendende sag, hver gang stormene og oversvømmelserne har været forbi, men problematikken og løsningerne er ikke så ligetil. Dels er det en delvis tværkommunal opgave mellem de syv kommuner, som Gudenåen løber igennem, og dels er der mange aspekter i forhold til muligheder for indgreb, natur og hensyn til flere husejeres situation med tilbagevendende oversvømmelse og problemer med at tegn forsikring m.m. Men arbejdet er i gang.

Naturparken Randers Fjord

Der har været fokus på de nationale naturparker, og Randers Kommune er også blandt dem, der har sådan en i form af Naturparken Randers Fjord, hvor et stort område er udlagt til natur med dyr i området. Det samme gælder Nationalpark Fussingø, hvor en større gruppe borgere har protesteret mod planerne.
Her er det blandt andet et to meter højt hegn, der skiller vandene, for er det virkelig nødvendigt?

SENESTE ARTIKLER

DOWNLOAD BEBOERLISTENS
VALGAVIS 2021