Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


8. november 2014   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Konsulentydelser og andet pengespild

Beboerlisten, Radikale Venstre og Velfærdslisten vil have svar på, om kommunen har købt konsulentydelser uden lovpligtig bevilling.

Til borgmester Claus Omann Jensen (med kopi til byrådet, direktionen og pressen)

Idet der henvises til Kommunestyrelseslovens § 11, stk. 1, 1. pkt, anmoder Beboerlisten, Radikale  Venstre og Velfærdslisten borgmesteren om at optage nedenstående på dagsordenen for  førstkommende byrådsmøde.

Af notat vedr. samarbejde med Ernst & Young af  18. september 2014 (se bilag 1) fremgår, at børn  og skoleforvaltningen i forbindelse med diskussionerne om ny skolestruktur har købt konsulentydelser hos Ernst & Young for en foreløbig samlet værdi af 524.345 kroner. Da notatet  blev skrevet, afventede for valtningen fortsat en faktura, der således ikke indgår i beløbet ovenfor.

Af forligspartiernes pressemeddelelse af 7. oktober 2014 (se bilag 2) fremgår, at forvaltningen vil få  BDO til at efterprøve validiteten af Ernst & Youngs provenuberegninger.
I for bindelse med ovenstående skal vi anmode borgmesteren om at svare på følgende spørgsmål:

1.  Er der i byrådet eller nogen af dets udvalg givet bevilling til børn
- og skoleforvaltningens køb  af konsulentydelser hos henholdsvis Ernst & Young og BDO?

Svar:
Budgettet for 2014 indeholder en bevilling på 943 mio. kr. til skoleområdet. Denne bevilling  skal primært dække udgifterne til undervisning og fordeles mellem de enkelte folkeskoler efter  fastlagte fordelingsnøgler. Derudover afholdes en lang række udgifter i tilknytning til folkeskolen af  denne bevilling, hvor der blandt de største kan nævnes  bygningsdrift,  befordring af elever, bidrag til
privatskoler  mm .

Herudover afholdes naturlige og nødvendige udgifter til drift af folkeskolen af den samlede  bevilli ng. Der er her både tale om faste udgift er og udgifter, som kan variere fra ét år til et andet.

Udgifter til planlægning, udvikling og omstilling af skolevæsenets drift
indgår som en naturlig  opgave, hvor eventuelle udgifter i lighed med øvrige driftsudgif ter afholdes inden for den  økonomiske ramme, som byrådet har bevilget til skoleområdet. Udgifterne til EY er en del af  udgifterne til udvikling af folkeskolen og skal derfor afholdes inden for de midler, d er er bevilget til skoleområdet. Der skal derfor ikke gives særskilt bevilling til denne opgave.

Med hensyn til BDO’s opgave med at validere EY’ beregninger kan det oplyses, at udgifterne  afholdes af de afsatte midler til revisionsopgaver, som er en del af den samlede bevilling til  administrationen på i alt  571 mio. kr.

Det kan afslutningsvis  nævnes, at der løbende er fokus på forbruget af konsulentbistand, således  har byrådet i januar 2012 beslutte at følge udviklingen i anvendelse af eksterne konsulenter, og der er siden sket en årlig rapportering af for bruget i forbindelse med aflæggelse af regnskabet.

2.  Kræver disse indkøb ikke en bevillingsmæssig hjemmel?

Svar:
Når udgifterne kan afholdes inden for de givne bevillinger, skal der ikke gives særskilt
bevilling.

3.  Hvad kommer omtalte konsul entydelse fra BDO til at koste kommunen?

Svar:
Udgifterne er endnu ikke endelig opgjort, men BDO skønner dem til ca. 80.000 kr. 

4.  Har forvaltningen modtaget den ovenfor omtalte faktura fra Ernst & Young?

Svar:
Nej, men den skønnes at beløbe sig til ca. 150.000 kr.

Med hensyn til  de anførte oplysninger  om en  samlet  udgift  på 524.000 kr. til køb af  konsulentydelser hos EY kan det oplyses, at der er tale om 2 selvstændige opgaver.

Den første  opgave er udført i 2012 og drejede sig om en analyse af den langsigtede totaløkonomi samt udarbejdelse af skolemodeller. Udgifterne til denne opgave udgjorde 200.000 kr.

Efterfølgende  har EY i 2013 og 2014 udført opgaver i forbindelse med udarbejdelse af  forslaget til  Fremtid ens skolevæsen. Udgifterne til denne bistand forventes i alt udgøre  ca. 475.000 kr., hvilket er under grænseværdien for annoncering på 500.000 kr.

5.  Har borgmesteren sikret sig, at byrådet og offentligheden kan få adgang til alle beregninger, forudsætninger og bagvedliggende modeller, BDO anvender i forbindelse med ovenfor omtalte  validering?

Svar:
De specifikke modeller og beregningsværktøjer  -  dvs. formler m.v.  -  der er anvendt af Ernst  og Young, i forbindelse med bereg ningen af provenuet på 36 mi o. kr. betragtes af Ernst og Young  som forretningshemmeligheder. Dette fremgår af brev fra Ernst og Young fra d. 3. september  2014, som tidligere er udsendt. I relation til beregningerne af provenuet på 36 mio. kr. har  forvaltningen leveret de nødvendige oplysninger og forudsætninger om skolevæsenet i Randers  Kommune til Ernst og Young.

Dette med henblik på at sikre beregningernes validitet. Det betyder,  at forvaltningen fx har gennemgået og leveret følgende oplysninger til Ernst og Young: Budgetter,  elev  og klassetalsprognose, gennemsnitslige lønninger, gennemsnitlig pris pr. klasse,  tildelingsmodel til klasser samt ledelse og administration.

Forvaltningen har tillige, forud for de  konkrete beregninger, indgået i en tæt løbende dialog med Ernst og Young i  forhold til at fastlægge  de forudsætninger, der danner baggrund for beregningen af provenuet på 36 mio. kr.

Disse forudsætninger genfindes i bilag I: Vurdering af økonomisk potentiale ved forslag til ændret  skolestruktur i Randers Kommune. Derudover skal d et oplyses, at Ernst og Young løbende  foretager en række interne reviews og kvalitetssikringer af de udarbejdede modeller og  beregninger.

Dermed står Ernst og Young inde for de modeller og beregninger, der ligger til grund  for analysen, hvilket fremgår af  deres brev fra d. 3. september 2014.Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009