Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


19. marts 2014   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Inklusion på dagsordnen

Beboerlisten sætter fokus på inklusionens problemer og udfordringer i Randers

Til borgmester Claus Omann Jensen med kopi til byrådet og direktionen og pressen:
 

I henhold til kommunestyrelseslovens § 11 anmoder Beboerlisten om at få nedenstående spørgsmål sat på byrådets dagsorden til byrådsmødet mandag d. 31.3.2014.
 
DR1's nyhedsudsendelse "21 Søndag" igangsatte søndag den 23 februar 2013 en omfattende dækning af de problemer, der kan opstå i kølvandet på den stærkt stigende inklusion i folkeskolerne landet over. Og i dag tirsdag d. 18.3.2014 har undervisningsministeren foranlediget af Venstre og Liberal Alliance bakket af Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten været kaldt i samråd om ”brutal” inklusion.
 
Beboerlisten anmoder derfor Borgmesteren om på Byrådsmødet den 31.3.2014 om at give Byrådet en orientering om forholdene på skolerne i Randers. Besvarelsen bilægges et kort notat, der som minimum indeholder svar på de faktuelle forhold.
 
Orienteringen bedes belyse følgende forhold:
 
Kommuneaftalen: "Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2013" udgivet af Finansministeriet 2012, indeholder følgende aftale mellem Kl og Regeringen om inklusion:
 
    "Regeringen og KL er enige om følgende målsætninger: 
 
-       Andelen af elever, der inkluderes i den almene undervisning øges. Målet er således, at andelen af elever i almindelig undervisning i 2015 er forøget fra 94,4 pct. til 96,0 pct. af det samlede elevtal i folkeskolen.
 
-       Elevernes trivsel fastholdes i takt med omstillingen til øget inklusion.
 
-       Samtidig er parterne enige om at have fokus på at følge udviklingen inden for centrale fokusområder; kompetencer, inklusionsfremmende styringsmodeller og opbakning til inklusion.
 
Der sker en årlig afrapportering af status på omstillingen til øget inklusion. Omstillingen følges foreløbig i en periode over tre år. I den forbindelse er regeringen og KL enige om, at der gennemføres en tilbagevendende repræsentativ undersøgelse af omstillingen til øget inklusion i 10-12 udvalgte kommuner, herunder på baggrund af data om supplerende undervisning.”
 
1) Hvordan forholder det sig med inklusionsprocenten i Randers Kommune skoleårene 2011/12, 2012/13 og 2013/14 og hvordan forventes prognosen for 2014/15 og 2015/2016 at blive?
 
2) Hvordan forholder det sig i ovennævnte skoleår, med antallet af elever under tilbud i Randers Ungdomsskole, herunder antallet af elever, der er omfattet af et 10 timers tilbud på de enkelte skoler?
 (De i Kommuneaftalen nævnte årlige afrapporteringer bedes bilagt til Byrådets orientering. )
   

4) Det bedes oplyst, om Randers Kommune har deltaget i en af de i Kommuneaftalen nævnte repræsentative undersøgelser. I bekræftende fald bedes resultatet heraf vedlagt som bilag.
   

5) Der bedes orienteres om, hvordan forvaltningen sikrer sig, at såvel den inkluderede elev såvel som de øvrige elevers trivsel fastholdes.


6) Byrådet vedtog den 3. september 2012 sag 12/188 Udlægning af ressourcer til specialundervisning 2012. Af side 23 i det vedtagene forslag fremgår, at modellens virkning skal evalueres efter 2 år med henblik på en eventuel fuld udlægning af midlerne. Af samme side fremgår indledningsvis: "Der udarbejdes årligt en status over antallet af elever, den enkelte skole udskiller til specialklasse og specialskoletilbud. På denne baggrund foretages der årligt en vurdering af, hvordan skolerne anvender de decentrale ressourcer i forhold til inkluderende tiltag på skolerne. Der udarbejdes en gang årligt et notat til børn- og skoleudvalget, hvori der redegøres for udviklingen på området." Disse redegørelser bedes bilagt orienteringen til Byrådet.
   

7) Der ønskes en kort orientering om, hvilke overvejelser forvaltningen har gjort sig omkring evaluering i henhold til ovenstående, i lyset af den kommende skolereform og den varslede skolestrukturændring.
   

8) Borgmesteren bedes i orienteringen oplyse, om der i den vedtagne finansiering af skolereformen, er afsat ekstra midler, der afledes af den markant længere skoledag?

9) Der ønskes en orientering, om der ved skolerne i Randers er oprettet såkaldte i-klasser (Inklusionsklasser), der ikke er registreret som egentlige specialklasser under Inklusionsloven, hvor eleverne har en stor andel af deres timer?
   

10) Den 23. oktober 2013 offentliggør Randrers lærerforening en undersøgelse der viser:  "73 % af lærerne og børnehaveklasselederne i Randers Kommune føler sig ikke uddannelsesmæssigt rustet til at undervise/håndtere de elever med særlige behov, der i dag er inkluderet i skolernes almindelige klasser" Hvilke overvejelser har forvaltningen desangående?
 

Tryk her for at se undersøgelsen

Svarene bedes givet i byrådssalen og efterfølgende bedes svarene fremsendt skriftligt.

Venlig hilsen
 
Bjarne Overmark, tlf. 22213755
 
Byrådsmedlem for BeboerlistenOmann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009