Opråb fra Randers Specialskole

Randers specialskole mangler nu for næste år 16,1 mio. og kigger ind i en ikke bæredygtig økonomi for fremtidens Randers Specialskole.

fra Randers Specialskoles skolebestyrelse

Før jul 2021 blev forældrebestyrelsen på Randers Specialskole informeret om, at der var et underskud for 2021 på 2,988 mio. I februar 2022 bliver vi informeret om , at der mangler 16,1 mio på vores skole, der i forvejen har skåret meget i budgettet over de sidste 3-4 år.
En bombe under specialeleverne, som i forvejen er ramt af massive besparelser, der har været på området. Et problem, der på den lange bane vil have voldsomme konsekvenser for skoletilbuddet. Derfor gør vi jer opmærksom på problemet.

Optakt til anstrengt økonomi:
Før jul 2021 blev vi informeret om, at der var et underskud for 2021 på 2,988 mio. Underskuddet skyldes dels:

 • Taksterne skrider, der sker en forskydning af elevtakseringen mod en lettere taksering, alt imens skolens oplevelse af eleverne er, at de bliver mere komplekse. Der er således bevilget 2,7 mill. mindre til RS i 2021, end der ville være såfremt eleverne var fordelt med 25% i takst 1, 50% i takst 2 og 25% i takst 3, som var udgangspunktet for byrådets beslutning i 2018. (I alt er skolens oplevelse, at der fortløbende er takseret lavere og lavere -1,4 mill. i 2020, 2,7 mill. i 2021 og 2,5 mill. i 2022).
  Den nye afdeling på Støvringgårdvej er særligt udfordret i forhold til takstinddelingen af eleverne.
  Bestyrelsen mener ikke, at byrådet har givet forvaltningen mandat til at ændre på takstfordelingen, og at det overhovedet var det, der var tilsigtet med beslutningen. Intentionen var blot, at man kunne opkræve en realistisk takst for elever uden for Randers Kommune.
  Bestyrelsen er nysgerrig på takstindplaceringen af eleverne. Vi er blevet opmærksomme på, hvordan takstindplaceringen siden den politiske beslutning fra d. 10/9 2018 med 25 % i takst 1, 50 % i takst 2 og 25% i takst 3 har ændret sig løbende de sidste 3 år.

  Takstindplaceringen ser pt således ud:

Dermed er byrådets beslutning blevet brugt til at lave endnu en skjult besparelse, idet hensigten dengang var at få den rigtige betaling fra udenbys kommunerne. Man mente, at en del af disse elever skulle indplaceres i takst 3. Nu bruger man imidlertid takstmodellen til igen at tage penge fra specialområdet. Det beløber sig samlet set til 6,7 millioner over 3 år, som Randers Specialskole har mistet.


Se spørgsmål fra Beboerlisten til byrådsmødet vedr. opråbet fra Randers Spcialskole


 • Skolen har måtte indrette sig til nye målgrupper.
  • Der er investeret i opdeling af lokaler på Borup Byvej for at etablere et tilbud, der rummer elever, vi modtager fra Oust Mølleskolen og fra andre steder – elever med svære Socio-emotionelle udfordringer, herudover er der investeret i ekstra lokaler – ”Tiny house” – til specifikke komplekse elever, der ikke kan rummes på anden måde.
  • der er investeret i at gøre lokalerne på Støvringgårdvej, Mellerup (lokaler der lånes af SIBUM) klar til undervisning – der er således etableret skole-IT-netværk, købt inventar m.m.
  • På Blommevej er der investeret i udeskole samt ekstra lokaler – ”Tiny house” – til specifikke komplekse elever, der ikke kan rummes på anden måde.
 • Skolen har måtte ansætte nye medarbejdere til en større gruppe af elever med mere komplekse vanskeligheder. Skolen har ikke i samme tempo kunnet tage afsked med andre medarbejdere.
 • Ligeledes har vi ikke fået penge til at gennemføre den store sammenlægningsproces af de 3 skoler. Tværtimod så valgte byrådet at tage 2,5 millioner af det overskud, der var fra den daværende Firkløverskolen i forbindelse med sammenlægningen. Penge, som vi gjorde opmærksom på, ville være nødvendige for at etablere den nye skole.
 • I 2021 modtog skolen desuden information fra forvaltningen om, at SFO pladsudnyttelsen ikke var som budgetteret. Vi er blevet eftergivet et beløb for manglende pladsudnyttelse i 2021 på 2,1 mill. Dette beløb kommer for 2022 til at lyde på 2,6 mill., som bliver fratrukket budgettet.

Derudover har skolen ikke lagt driftstal ind i Nemøkonomi- ca 2,5 mill. da vi plejede at bruge økonomiprogrammet Prisme til, at trække en rapport – hvilket vi ikke er instrueret i, i det nye økonomisystem Opus. Skolen er derfor for sent blevet opmærksom på, at udgifterne skulle tilpasses anderledes.

Vi ser ind i en økonomi, der ikke afspejler det faktiske behov i forhold til elevernes udfordringer, idet man politisk har bestemt, at Randers Specialskole varetager undervisningspligten for de mest udfordrede elever i Randers Kommune.

Ledelsen har forsøgt at have en dialog med forvaltningen i forhold til den manglende indtægt på 6,7 millioner de sidste 3 år, samt den manglende hjælp til etablering af Randers Specialskole uden synderligt resultat.
Vi, som skolebestyrelse, råber endnu engang op. Grundet de mange politiske beslutninger, der er truffet de sidste 3 år, så kan vores elever ikke rumme mere. Der er simpelthen en grænse for, hvor meget en institution kan rumme af økonomiske udfordringer.

Udover at det kræver en vis økonomi at sikre elevernes trivsel og læring, så kræver det også kvalificeret fagpersonale at fordele eleverne i de tre takster. Nu har Bo Skovgaard, der er uddannet cand. scient pol og Kristian Suusgård, der er pædagog med kort specialpædagogisk erfaring, overtaget ansvaret for fordelingen af eleverne. Dette står i modsætning til tidligere, hvor det var en højt kvalificeret PPR psykolog, der stod for denne del af visitationsprocessen. Specialskolen er ikke involveret, før der er gået ét år, og der er revisitation. Derfor er det underligt, at man ingen bekymringer eller overvejelser har i forhold til, hvem der inddeler elever i takst 1, 2 eller 3. Det klassiske tilfælde af, at man har sat ulven til at vogte fårene!!!!
I forvejen kan bestyrelsen på ingen måde se, at vi kan rumme den besparelse på driften, som I har langt ind i budgettet i 2023 og frem på 5,8 mio. Nu står vi så med en samlet besparelse på 16,1 mio. på en skole, der i forvejen har fået skåret meget i budgettet over de sidste 3-4 år, det er ikke forsvarligt at spare en krone mere. Det er ikke muligt med den økonomiske ramme at bedrive en bæredygtig skole.
Vi har langt hen ad vejen råbt for døve ører, hvilke massive omkostninger det har haft for mange af vores sårbare elever.
Bestyrelsen mener ikke, at byrådet har givet forvaltningen mandat til at ændre på taksterne og at det overhovedet var det, der var tilsigtet med beslutningen. DERFOR HÅBER VI, AT I DENNE GANG LYTTER TIL OS OG GIVER OS FORUDSÆTNINGER FOR AT LAVE EN BÆREDYGTIG SKOLE OG FREMTID FOR ELEVERNE PÅ RANDERS SPECIALSKOLE.
Sammenfattende vil skolebestyrelsen på Randers Specialskole opfordre Randers Byråd til:

 • At de midler takstfordelingen er skredet med over de 3 år – ialt 6,7 millioner tildeles skolen,
 • 2,5 millioner, Byrådet besluttede at fjerne fra overskuddet fra 2019, ønskes tilbageført. Det er midler, der skulle have anvendt til sammenlægning af de 3 skoler.
 • Der etableres en takst 3+ for elever med ganske særlige udfordringer – (elever på eksempelvis afd. Støvringgårdvej)
 • Der etableres en professionel visitering af relevant uddannet personale.

  Mvh
  Randers Specialskoles skolebestyrelse.

SENESTE ARTIKLER

DOWNLOAD BEBOERLISTENS
VALGAVIS 2021