Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


29. marts 2017   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Opstillingsgrundlag for Beboerlisten 2017

Vedtaget på Randers Lejerforenings generalforsamling d. 29. marts 2017

KOMMUNALPOLITISK:
Der er fortsat brug for, at lejerne i Randers har et kommunalt talerør, som vil sikre, at:
Reglerne om omkostningsbestemt leje fortsat skal være gældende for det private udlejningsbyggeri i Randers Kommune, i det huslejen i modsat fald forventes at stige 50-100% i løbet af en kortere årrække, således som det over årene er sket i Herning Kommune.

Randers Kommune fremover tager sin tilsynspligt med de almene boligorganisationer alvorligt, således at skandaløse konkurser som den der i årene 2011 og fremefter førte til opløsningen af Randersegnens Boligforening undgås, hvilket har været til stor skade og besvær for lejerne i boligforeningens ejendomme, og har medført store økonomiske tab for Randers Kommune og i almindelig har svækket tilliden til den almene boligsektor. Og tvivlsomme og overflødige byggerier som Elitesportscollege – som nu sælges for kr 15 mio for et byggeri som har kostet kr 45 mio at opføre, og som kun har kunnet holdes i live med et årligt kommunalt driftstilskud på kr. 800.000 til de 20 udlejede kollegiværelser, svarende til kr. 40.000 årligt pr udlejet værelse – skal undgås.

Det skal sikres at Randers Kommune fremover udøver en effektiv indsats med henblik på afhjælpning af sundhedsskadelig skimmelsvamp i alle boliger, men i særdeleshed i udlejningsboliger i det private og almene byggeri.

Der skal arbejdes for, at der i gåafstand af alle befolkningtætte områder er daginstitutioner, skoler, biblioteker, dagligvareforsyning m.v. og tilsvarende skal sikres i flest mulige byer og landsbyer uden for Randers By, således at det flest mulige steder er muligt for lejere at leve og bo, herunder børnefamilier og pensionister, uden bil. Behovet for biltransport skal reduceres til gavn for både privatøkonomien og miljøet. Af samme grund skal det nuværende tilbud om billig bustransport for pensionister udstrækkes til alle andre, til en start alle unge under 25 år.

Med henblik på at sikre Randers Midtby som et attraktivt område at handle og bo i, skal midtbyen frigøres for biltrafik, især gennemkørende biltrafik (og gennemkørende tung trafik skal helt ledes uden om Randers By) – og yderligere beboelseslejemål i Randers Midtby skal gøres mulig bl.a. ved at de mange overflødige og ledige kvadratmeter fra 1. sal og opefter i ejendommene i Randers Midtby værdimæssigt nedskrives til 0, således at det gøres muligt økonomisk at etablere mange flere boliger i Randers Midtby.

Der skal ske en fortsat udbygning af de rekreative arealer i Randers Kommune og der skal igangsættes en proces med henblik på sikring af størrere sammenhængende vild natur omkring skovene i Fussingø og bakkerne i Læsten.

Siden 1814 har det været lovpligtigt at det offentlige – nu kommunerne – skal stille folkeskoleundervisning til rådighed for alle børn. I Randers Kommune er denne lovbestemte forpligtelse blevet undermineret af at Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der i 2015 lukkede 5 folkeskoler og fjernede 7.-9. klasse på en række skoler. Resultatet er blevet elendigt, i skoleåret 2014-2015 var der ca 10% som ikke fik mindst karakteren 2+2 i dansk og matematik, dette i forvejen for store tal steg i 2015-2016 til over 18%. Karakteren 2+2 i dansk og matematik er en betingelse for at blive optaget på en ungdomsuddannelse. Det er ildevarslende på for de ramte unge og for Randers Kommune, at næsten hver femte ung, ikke opfylder betingelserne for at få en ungdomsuddannelse. Beboerlisten vil arbejde hårdt på at rette op på det politiske flertals ødelæggelse af folkeskolerne i Randers, i det ødelæggelserne især går ud over bl.a. lejernes børn.

Beboerlisten vil også i årene der kommer være talerør for borgere, der kommer i klemme i systemranders, og i den forbindelse medvirke til at også de ømme sager kommer op til offentlig debat i byrådet, ligesom byrådsgruppen fortsat vil være bisiddere for de borgere der ønsker det i forbindelse med møder med forvaltningen i Randers Kommune. I den forbindelse vil Beboerlisten også være tilgængelig for kommunalt ansatte, som kommer i klemme.
Beboerlisten vil også i de kommende år have et stærkt focus på arbejdsmarkedet, på den måde som kommunen forvalter udbud på. Beboerlisten forlanger at alt udbud sker på betryggende løn og arbejdsvilkår samt følger de gældende kollektive overenskomster på de berørte områder.

Beboerlisten vil ligeledes bekæmpe udlicitering, og vil aktivt arbejde for en hjemtagen af alle de opgaver som overhovedet er muligt. Det at privatisere pleje og andre kerneområder finder Beboerlisten ikke giver det bedste for borgernes penge.

Beboerlisten deltager ikke i besparelser på de bløde områder: børn, skoler, ældre, handicappede

Beboerlisten forsvarer og udbygger hverdagens fyrtårne (daginstitutionerne, skolerne, ældreområdet) og er skeptisk overfor prestigeprojekter som f.eks Hal 4.
Ultimo juni 2015 begik byrådsflertallet – Venstre og Dansk Folkeparti - et eklatant aftalebrud, gjort muligt af, at det viste sig at socialdemokraternes byrådsgruppe indeholdt to venstrefolk, som gik ud til Venstre. Resultatet blev en ulovlig omkonstituering, hvor Velfærdslisten, De Konservative og Beboerlisten mistede udvalgsformandsposterne i Socialudvalget, Erhvervsudvalget og Børn og Skoleudvalget, som et led i at de nævnte lister gjorde venstres borgmesterkandidat til borgmester (da socialdemokraterne ikke kunne blive enige om, at gøre Torben Hansen til borgmester). Der er en retssag på vej om denne svinestreg – og konsekvensen bliver at Beboerlisten ikke fremover vil lave konstitueringsaftaler med de personer i Venstre og Dansk Folkeparti som gennemførte aftalebruddet.

Beboerlisten vil ikke på forhånd pege på en bestemt borgmesterkandidat, Beboerlisten vil ikke på forhånd tage afstand fra borgmesterkandidater fra andre partier og lister, men Beboerlisten meddeler på forhånd, at der ikke vil blive stemt på borgmesterkandidater fra partierne Venstre og Dansk Folkeparti. Beboerlisten indgår ikke valgforbund med partipolitiske lister.
Kommunalpolitik omfatter mange flere spørgsmål end der kan nævnes i et opstillingsgrundlag, men Beboerlisten vil i alle spørgsmål forsøge at forfægte lejernes interesser og synspunkter.


ORGANISATORISK:
Den øverste myndighed i Beboerlisten er fortsat generalforsamlingen i Randers Lejerforening og mellem generalforsamlingerne er det bestyrelsen i Randers Lejerforening, mens dag til dag beslutningerne fortsat skal foregå på åbne baggrundsgruppemøder med deltagelse af byrådsgruppen forud for hver byrådsmøde.

I forbindelse med opstillingen til kommunalvalget 21. november 2017 i Randers Kommune, indkaldes der kandidatforslag i perioden 1. april 2017 – 30. april 2017. Alle som kan tilslutte sig opstillingsgrundlaget og som ikke er racister eller udlejere kan opstilles for Beboerlisten.

I perioden 1. maj 2017 – 15. maj 2017 afholdes en skriftlig urafstemning blandt Randers Lejerforenings medlemmer i Randers Kommune om kandidaternes placering på opstillingslisten, der opstilles i prioriteret orden, en såkaldt partilisteopstilling (uagtet at Beboerlisten er en såkaldt tværpolitisk borgerliste uden tilknytning til et eller flere bestemte partier).

Ved den skriftlige urafstemning skal Randers Lejerforenings medlemmer stemme på mindst 5 og højest 10 af de opstillede kandidater og kandidaternes placering på opstillingslisten bestemmes af de enkelte kandidaters opnåede stemmetal i urafstemningen. En kandidat kan vælge en lavere placering på listen, end pågældendes stemmetal berettiger til.

3 ikke-opstillede medlemmer af bestyrelsen og/eller andre aktive på lejerforeningens kontor forestår optællingen i forbindelse med urafstemningen.

Afstemningsresultatet forventes at kunne offentliggøres ca. 1. juni 2017.

Det af Randers Lejerforening over årene til valgkamp hensatte beløb på kr. 250.000 kan anvendes til valgkampen.Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009