Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


1. oktober 2015   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Provenuet, der forsvandt i den blå luft – Byrådsflertallets kommunalt betalte propagandakomite spinner videre

Fra en af de utallige demonstrationer i 2014/15 mod den ny skolestruktur i Randers Kommune
Det store bedrag består i at Ernst og Youngs beregninger, er en fiktiv opgørelse af de besparelser, der på papiret kan foretages ved at nedlægge skoler. Som det fremgår at forvaltningens sagsfremstilling til dagens møde ´Det faktiske provenu er i tabellen opstillet således, at det kan sammenlignes med det provenu, der var estimeret af Ernst & Young ved gennemførelsen af den nye skolestruktur.

PRESSEMEDDELELSE fra Beboerlisten v/Bjarne Overmark, tlf. 22213755 – udrenset tidligere fmd. for Børn og Skoleudvalget

En særdeles kreativ kommunal bogføring - helt i Ernst og Youngs stil - skal få det til at se ud som om, skolenedlæggelserne nu tilvejebringer 33 mio, der alle kan investeres i en bedre skole. Sådan forholder det sig imidlertid ikke i den virkelige verden, hvor folkeskolens udgifter er øget med mindst 31,9 millioner kroner.

Skolelukningerne har betydet, at endnu flere forældre vælger privatskolerne. Dette har ikke kun påført Randers Kommune en årlig ekstraudgift på 4,5 mio, som det fremgår af sagsfremstillingen og kommunens pressemeddelelse, men på 9,5 mio kroner. Penge, der altså ikke kan anvendes til at forbedre den lokale folkeskole. De resterende 5 mio, der altså meget behændigt ikke fremgår af forvaltningens sagsfremstilling til dagens møde i Børn og Skoleudvalget, er godt skjult i en diskret budgetbemærkning til budget 2015: "Desuden er der merudgifter til elever i private skoler og SFO på 5,0 mio kr."

Ud over skolestrukturen er skolerne også ramt af samme flertals beslutning om rammebesparelser på 1%. Forvaltningen har opgjort dette til godt 9,4 mio hvilket heller ikke fremgår af sagsfremstillingen.

Af gårsdagerns byrådsmøde fremgår, at sygefraværet er steget med 1,33%. Skal blot en procent vikardækkes, er merudgiften mindst 5 mio kroner. Skolerne tildeles 4,5% af lønsummen til vikardækning ved sygdom, efteruddannelse ol. Det sidst opgjorte fygefravær er på 5,88%.

Samtidigt med skolestrukturen er udgifterne til specialundervisning eksploderet. I kølvandet på den tumult skolelukningerne medfører, er det klart, at skolerne ikke samtidigt kan være inkluderende. Af budgetopfølgningen og halvårsregnskabet pr 30. juni 2015 fremgår det, at der aktuelt er et merforbrug på 8 mio. til specialskolerne. Penge, der som følge af den vedtagne fordelingsmodel, skal trækkes fra folkeskolernes budgetter. Det er Beboerlistens opfattelse, af netop disse udgifter vil eskalere endnu mere. Flere børn på mindre plads, i en skole, der er delvis i opløsning, kombineret med skolereformens markant længere skoledage, vil betyde at endnu flere elever ekskluderes.

Ovenstående faktuelle udgifter løber op i 31,9 millioner kroner, der er mindre - hvert år - til folkeskolen. Hertil kommer så en række følgeudgifter:

De øgede udgifter til transport anslås i forvaltningens sagsfremstilling til 2,6 mio kroner. Dette forudsætter imidlertid, at vi accepterer, at det er ok at elever skal tilbringe op til en time - morgen og sen eftermiddag - i en skolebus. Beløbet indbefatter formodentlig heller ikke udgifterne til de nye bybusruter, der er en følge af skolestrukturen.

På anlægssiden kender vi slet ikke de nødvendige investeringer for at håndtere det trafikkaos, der er en følge af skolelukningerne. Situationen omkring trafikfarlige skoleveje, er formodentlig heller ikke belyst tilstrækkeligt endnu.

Det er Beboerlistens opfattelse, at endnu flere forældre vil søge privatskolerne, og at vi i de kommende år vil opleve, at nye etableres eller eksisterende udvides, hvilket vil betyde endnu færre midler, til at udvikle folkeskolen for. Dette vil komme til at slå hårdt igennem økonomisk, fordi de markant større klasser vil betyde, at der ikke kan nedlægges klasser i folkeskolen, i det omfang, der modsvarer udgiften til flere privatskoleelever.

Det store bedrag består i at Ernst og Youngs beregninger, er en fiktiv opgørelse af de besparelser, der på papiret kan foretages ved at nedlægge skoler. Som det fremgår at forvaltningens sagsfremstilling til dagens møde "Det faktiske provenu er i tabellen opstillet således, at det kan sammenlignes med det provenu, der var estimeret af Ernst & Young ved gennemførelsen af den nye skolestruktur. Vedr. det øgede antal elever til privatskoler er der dog taget udgangspunkt i forudsætningerne i budget 2015, idet der ikke i beregningerne fra Ernst & Young var indlagt forudsætninger om et øget antal elever til privatskoler." Forvaltningen vælger altså - belært af dyrt betalte Ernst og Young - at fortsætte illusionskunsten. I den virkelige virkelighed koster kaosset omkring den nye skolestruktur indtil videre folkeskolen i Randers yderligere udgifter på 31,9 mio mere - hvert år - i de kommende år.

 Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009