Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


6. januar 2015   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Krav om løbende aktindsigt i møder mellem forvaltningen og parallelstrukturen i Randers Kommune

Beboerlisten og Velfærdslisten stiller nu krav om at få løbende aktindsigt i møder mellem Randers Kommunes forvaltning og forligspartierne i parallelstrukturen. Listerne påpeger også at det ifølge statsforvaltningen er ulovligt at lade forvaltningen udarbejde materiale særligt til brug for forligspartierne.

Til kommunaldirektør Hans Nikolaisen og borgmester Claus Omann Jensen med kopi til direktionen, byrådet og pressen

Byrådsgrupperne for Velfærdslisten og Beboerlisten i Randers Kommune har kunnet konstatere, at forvaltningen løbende afholder møder mellem budgetforligspartierne (S,V, DF, SF) og/eller skolelukningspartierne (S, V og DF) – bl.a. et møde mandag d. 22.12.2014.

Vi skal i den forbindelse anmode om løbende og i samme øjeblik som budgetforligspartierne/skolelukningspartierne at modtage kopi af alle papirer, oplæg, notater, powerpoints, lydfiler, videomateriale, overheads m.v. som udarbejdes/fremlægges af forvaltningen til brug for de nævnte møder i parallelstrukturen udenfor de officielle strukturer (byråd, økonomiudvalg, fagudvalg m.v.). Tilsvarende anmodes om at referater udarbejdet af forvaltningen efter forannævnte møder i parallelstrukturen bliver os tilsendt i samme øjeblik som forligspartierne.

Tilsvarende anmodes om i samme øjeblik som budgetforligspartierne at modtage mødeindkaldelser, dagsordener m.v. som af forvaltningen udsendes til budgetforligspartiernes møder i parallelstrukturen.

I det omfang der siden 1.1.2014 til brug for forligspartierne i parallelstrukturen af forvaltningen er udarbejdet dagsordener, oplæg, notater, powerpoints, lydfiler, videomateriale, overheads m.v. bedes der meddelt sagsindsigt. Tilsvarende anmodes om kopi af referater udarbejdet af forvaltningen efter forannævnte møder i parallelstrukturen i perioden siden 1.1.2014.

Tilsvarende anmodes om i samme øjeblik som budgetforligspartierne at modtage mødeindkaldelser, dagsordener m.v. som af forvaltningen fremover udsendes til budgetforligspartiernes i forbindelse med møder i parallelstrukturen.

Såfremt den ønskede sagsindsigt ikke vil blive meddelt, bedes der fremsendt en klagevejledning.

Vi skal i øvrigt bemærke, at vi finder, at den politiske forbehandling, der foregår via den beskrevne parallelstruktur, er lovstridig, jf. Statsforvaltningens udtalelse af 6. april 2011 om Aarhus Kommunes udarbejdelse af nedskæringsoplæg alene til brug for en politisk afgrænset kreds af byrådsmedlemmer, hvoraf det blandt andet fremgår:

“Det må dog efter statsforvaltningens opfattelse antages, at kommunens administration i sin forberedelse af og rådgivning om politiske beslutninger skal betjene det samlede byråd og de organer, byrådet har oprettet med lovhjemmel, f.eks. magistraten og udvalgene. Beslutningsforberedelse og rådgivning må skulle ske med henblik på, at alle de ansvarsbærende medlemmer af byrådet skal have ligeligt og fornødent grundlag for at træffe eller virke for de beslutninger, de politisk ønsker. Forvaltningens indsats må efter statsforvaltningens opfattelse ikke prioriteres på en sådan måde, at forslag fra bestemte af byrådets medlemmer af partipolitiske årsager får særlig gunstig eller ugunstig forberedelse i forvaltningen.
Det vil dermed efter statsforvaltningens opfattelse ikke være lovligt, at borgmesteren stiller forvaltningens bistand til rådighed for andre end kommunens styrende organer, f.eks. for bestemte partigrupper.
Det vil efter statsforvaltningens opfattelse heller ikke lovligt kunne besluttes af byrådets flertal, at forvaltningen skal bistå andre end kommunens styrende organer, bortset fra den sekretærbistand, der efter loven eller byrådets beslutning måtte blive stillet til rådighed for byrådets medlemmer.
Statsforvaltningen finder altså, at det var lovstridigt, når kommunens administration i denne sag blev anvendt til at udarbejde et materiale til særligt brug for forligspartiernes grupper i byrådet.” (s. 11-12)


“Statsforvaltningen finder ikke, at byrådet lovligt har kunnet beslutte, at en politisk afgrænset kreds af byrådets medlemmer ved en særlig proces skulle inddrages i administrationens arbejde på denne måde og dermed give denne kreds en særlig indflydelse på det materiale, der senere skulle behandles i byrådet og dets organer. Det må antages, at byrådet efter styrelseslovens § 17, stk. 7, er forpligtet til at indrette sin administration sådan, at den fagligt er i stand til at give de politiske organer en tilstrækkelig teknisk-faglig rådgivning. Sikringen af byrådets be- slutningsgrundlags ”politiske relevans” må antages at henhøre under borgmesteren som forvaltningens daglige ledelse, i næste omgang under magistraten som det for budgetforslaget ansvarlige organ. Den politiske behandling eller forbehandling må henhøre under byrådet eller dets ved forholdstalsvalg sammensatte organer.” (s. 12-13)


Venlig hilsen
Kasper Fuhr Christensen, byrådsmedlem for Velfærdslisten, tlf. 30342692
Bjarne Overmark, byrådsmedlem for Beboerlisten, tlf. 22213755

 

LÆS UDDRAG FRA MAGTENS BOG om skandalen i Randers i 1998Omann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009