Beboerlisten - Det handler om prioritering - Der er råd til velfærd - kryds L
NYHEDSBREV


25. april 2014   Printervenlig udgave af siden   Send linket og en kort beskrivelse af denne post/ artikel videre til via email   Del på Facebook


Åbent brev fra Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk til byrådet i Randers Kommune.Det er bestyrelsen for Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværket AmbA (ULK) opfattelse, at forudsætningerne for at drive kraftvarmeværk er bristet.
Bestyrelsen for ULK, vil med dette brev gøre Randers Byråd opmærksom på at ULKs situation er kritisk og ikke bæredygtigt.
Situationen medio Januar 2014 er, at ULKs gas motor, der producerer såvel el som varme, kun har kørt 23 timer i løbet af den sidste måned. Grunden til dette er høje gaspriser og lave elpriser.
Dette forhold skyldes hovedsagligt landspolitiske beslutninger. Afgifterne på gas er igennem de sidste 3 år steget med 70% og udbygningen af vedvarende elproduktion
(hovedsagelig vindkraft) påvirker ULKs afregnings pris på el i en negative retning.
Hvis denne udvikling forsætter resten af fyringssæsonen (indtil ultimo juni 2014) vil det betyde at ULK kommer til at mangle 500.000 til 1 million kr. i el indtægt i forhold til
budgettet. Bliver denne manglende indtægt f.eks. 750.000 kr. medfører dette en varmepris stigning pr. andelshaver på ca. kr. 3.800.
Herudover har ULK en række andelshavere, der enten ikke kan eller vil betale deres mellemværende med ULK. Der er sendt rykkerbreve til 6 andelshavere, 5 andelshavere er sendt
til inkasso og der er lukkebrev på vej til 5 andre andelshavere. Vores restancer er vokset med kr. 25.000 på én måned og er nu samlet på knap kr. 400.000. Likviditet vi mangler på kassekreditten til at drive kraftvarmeværket.
Vi har 3 andelshavere der føre en fællessag mod Randers Kommune i Højesteret og 4 inkasso aQsager, der afventer afgørelsen i Højesteret, før sagerne kan berammes i byretten i Randers.
Disse 7 andelshavere skylder tilsammen hovedparten af vores tilgodehavende hos andelshaverne, i alt 325.257 kr. Dette tilgodehaverne vokser for hver måned uden, at der er udsigt til en snarlig afklaring i Højesteret.
Restancerne medfører større rente omkostninger på kassekreditten og øgede udgifter til advokatbistand.
Nogle af konsekvenserne af de høje varmepriser i ULK er;
• Miljøgevinsten ved kollektiv varmeforsyning er forringet; de fleste i ULKs
varmeforsyningsområde opvarmer deres boliger med supplerende varmekilder; mange med brændeovn med de miljømæssige ulemper dette medfører.
• De høje varmepriser har social slagside; det er lavindkomst familierne og pensionister
der bære den største byrde pga. de høje varmepriser.
• Andelshaverne er stavnsbundet til deres boligerne; de kan ikke sælges.
• Andelshaverne har fået reduceret deres formue pga faldende ejendomspriser; selvom Uggelhuse og Langkastrup kommer tidsmæssigt tættere på Aarhus med den nye motortrafikvej mellem Assentoft og Sønder Borup, er Uggelhuse og Langkastrup en del af udkants Danmark skabt af energipolitiske beslutninger.
Det skaber splid og bekymring i byen om hvordan fremtiden kommer til at arte sig.
Udmærket illustreret ved det sidst års byrådbeslutninger om tilslutningspligt.
Det er beboerne i vores to små samfund, der betaler for Landspolitiske energiambitioner. I første omgang med etableringen af ULK og efterfølgende med afgiftsstigninger på gas og
favoriseringen af vedvarende el energi former. Vi lider under skiftende regeringers og bystyres
manglende stillingtagen til vores dilemma.
Vi er blevet kørt over og er blevet urimeligt behandlet.
Økonomien i ULK er gennemgået med en tættekam. For 3 år siden var ULK nr. 49 på prisranglisten over fjernvarmeværkerne i Danmark. På daværende tidspunkt besluttede energiministeren at give de 35 dyreste værker frit brændselsvalg. ULK kom ikke i betragtning, da bestyrelsen havde gjort, alt hvad der var muligt for at optimere værkets drift og dermed reducere ULKs varmepriser. ULKs bestyrelses indsats for at reducere varmepriser blev ” ris til egen røv”.
I dag har ULK en andenplads på prisranglisten.
Bestyrelsen i ULK arbejder vedholdende og aktivt for at finde en holdbar løsning på den store udfordring med høje varmepriser. Det gør ULK i samarbejde med Randers Kommunes forvaltning for Teknik og Miljø samt Energikonsulenterne PlanEnergi. Der bliver beregnet på forskellige senarier med alternative varmekilder. Fælles for disse senarier er dog, at de kræver
en investering for at realisere en potentiel gevinst. Niveauet for investeringer i senarierne ligger fra 5.0 mio – 13.0 mio kr. En stor mundfuld for 197 andelshaver.
Sammenlægning med Energiselskabet VERDO?
Randers kommune har ansvaret for varmeplanlægningen. Når en kommune udlægger et område til kollektiv varmeforsyning, er det vel det mål, man som borger kan forvente, kommunen er forpligtiget til at arbejde hen imod, og så om nødvendigt anvende de midler kommunen har fået stillet til rådighed i varmeforsyningsloven?
Danmark fik en ny kommunalreform, fordi storkommuner ville betyde stordriftsfordele, ensartet serviceniveau, ens skattetryk m.m. Det samme skulle også gælde for varmeforsyningen.
Hvorfor ikke et stort forsyningsselskab? Hvorfor ikke lad VERDO investerer i et nyt anlæg på ULK, overtag driften og ensrette fjernvarmepriser i kommunen, for alle fjernvarme kunder,
hurtigst muligt?
Vi er 197 andelshavere i Uggelhuse og Langkastrup, der har væsentlige ringere levevilkår end vores medborgere i Randers Kommune. Der har været skrevet og sagt meget om ULK gennem
årene og nu er det tid til handling.!
ULKs bestyrelse opfordre derfor Randers Byråd til at sørge for, at borgerne i Uggelhuse og Langkastrup kan få varme til priser, som er på samme niveau med fjernvarme kunderne i den øvrige del af Randers kommune.
 

Med Venlig hilsen:
 
Bestyrelsen for Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk AmbA


 
Dette brev er sendt til; Byråds medlemmerne i Randers Byråd.
Direktøren for Dansk Fjernvarme Kim Mortensen, Energi Ordførerne for Energi i Klima-, Energi- og Bygningsudvalget, Christiansborg. Randers AmtsavisOmann ansætter sig selv som direktør

Claus Omann Jensen har reelt ansat sig selv som salgs- og marketingsdirektør i Verdo.

Bjarne Overmark om byrådsmødet den 29. januar 2018

Fordeling af ben, fremtidens busterminal, vold mod offentligt ansatte, ulovlig fyring af tillidsmand, frikadellesagen, Hal 4, videostreaming af byrådsmøder, almene boliger på markedspladen er bla. opp

Jens Laursen
Kære Torben: Tør du bruge dette flertal?

Der er flertal i byrådssalen for en lang række ting - herunder stop for Hal 4 - Tør du bruge dette flertal? Og kan du love mig større åbenhed, ingen lukkede forhandlinger, alle bliver lige informeret.

Kampen mod Skolelukkerne

- Venstre, Socialdemokratiets og DF’s gennemtrumfningen af den nye skolestruktur, der medførte lukning af fem folkeskoler og opdeling i grund- og overbygningsskoler, var en ulovlig svinestreg, siger


Beboerlisten
www.beboerlisten.dk  - info@beboerlisten.dk - ©2009